Exerceixi del seus Drets

EXERCICI DE DRETS SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS:

Si desitja exercir els drets que la normativa de protecció de dades li atorga, per favor, enviï'ns un e mail a la següent adreça comunicacio@grupcostabravacentre.com posant en l'assumpte el dret exercitat i adjuntant còpia del seu document nacional d'identitat o passaport.

Els Drets que pot exercir són:

- Accés a les dades

- Rectificació de les dades

- Supressió de les dades

- Portabilitat de les dades

-Limitació del tractament

-Oposició al tractament

-A no ser objecte d'una elaboració de perfils

Si desitja conèixer amb detall el significat d'aquests drets llegeixi a continuació: 

 

Dret d'Accés a les dades:

Té dret al fet que el Responsable li comuniqui si s'estan tractant o no les seves dades personals, i en cas que es confirmi el tractament, possibilitarà el seu accés facilitant-li la següent informació:

-Les finalitats del tractament.

-Les categories de dades que es tracti.

-El termini o criteris de conservació.

Dret de rectificació de les dades:

Tindrà dret al fet que el Responsable rectifiqui les seves dades quan resultin inexactes o incomplets mitjançant una declaració rectificativa addicional.

Dret de Supressió de les dades

L'interessat tindrà dret al fet que el Responsable suprimeixi les seves dades, quan:

 -El tractament sigui il·lícit.

-L'interessat hagi retirat el seu consentiment.

-Ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats pels quals van ser recollits o tractats.

-L'interessat hagi exercit el dret d'oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.

-Les dades hagin de suprimir-se per complir una obligació jurídica del Responsable.

 

L'interessat no tindrà dret al fet que el Responsable suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:

 -Per exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació.

-Per complir una obligació jurídica del Responsable.

-Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

-Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a finalitats de recerca històrica, estadística o científica.

Dret de Portabilitat de les dades

Té dret al fet que el Responsable transmeti les seves dades a un altre Responsable  del tractament o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d'ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats i es base en:

-El consentiment de l'interessat per a finalitats específiques.

-L'execució d'un contracte o precontracte amb l'interessat.

El dret a la portabilitat de dades no s'aplicarà quan:

-Sigui tècnicament impossible la transmissió.

-Pugui afectar negativament als drets i llibertats de tercers.

-El tractament tingui una missió d'interès públic fonamentat en la legislació vigent.

Dret de Limitació del tractament

L'interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable  per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es base en:

 -Màrqueting directe.

-Elaboració de perfils.

-Interès legítim del Responsable  o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de l'interessat, especialment si és un nen.

-Recerca històrica, estadística o científica, tret que el tractament sigui necessari per motius d'interès públic.

Encara que l'interessat s'oposi al tractament de les seves dades, el Responsable  podrà seguir tractant-los sempre que l'interès legítim del Responsable  imperi sobre els interessos o els drets i llibertats de l'interessat en un procediment judicial que ho justifiqui.

El Responsable  haurà d'informar a l'interessat del dret a oposar-se al tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altra informació, al moment de la primera comunicació.

 

Dret d'oposició

És el dret al fet que no es dugui a terme el tractament d'aquests o se cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrència d'un motiu legítim i fundat, referit a la seva concreta situació personal, que ho justifiqui, i sempre que una Llei no disposi el contrari.

Dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils

L'interessat tindrà dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils la finalitat dels quals sigui adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:

-Rendiment professional.

-Situació econòmica.

-Salut.

-Preferències o interessos personals.

-Fiabilitat.

-Comportament.

-Ubicació o moviments de la persona.

Quan l'elaboració de perfils es base únicament en un tractament automatitzat:

 -L'interessat tindrà dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pugui produir-li efectes jurídics que li afectin significativament.

-L'interessat tindrà dret a obtenir la intervenció humana per part del Responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha estat autoritzat mitjançant:

  -El consentiment explícit de l'interessat.

  -Un contracte entre el Responsable  i l'interessat.

No s'aplicarà al dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a conseqüència de la mateixa estigui autoritzada mitjançant:

 -El consentiment explícit de l'interessat.

-Un contracte entre el Responsable  i l'interessat.

-Un tractament fonamentat en la legislació vigent.